Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đã đến với Phần Mềm VIETBIM

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi VietBIM

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Các ứng dụng VietBIM Arc, VietBIM Schedule … cái mà bạn mua giấy phép từ chúng tôi là sản phẩm thuộc bản quyền của VietBIM.

Chúng tôi chỉ bán giấy phép cho bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi để làm việc và kiếm tiền. Chúng tôi không bán bản quyền sản phẩm của chúng tôi.

Việc các bạn mua giấy phép sử dụng ứng dụng của chúng tôi không có nghĩa bạn sẽ có được bản quyền của ứng dụng này, các bạn chỉ có quyền sử dụng ứng dụng trong thời hạn nhất định mà bạn đã chi trả.

Tất cả các cá nhân hay tổ chức đã tải và cài đặt và sử dụng ứng dụng của chúng tôi không được phép sao chép , bẻ khoá hay tìm mọi cách để dùng ứng dụng của chúng tôi mà chưa mua giấy phép từ chúng tôi.

Tất cả các cá nhân hay tổ chức sử dụng trái phép hay mua bán sản phẩm của chúng tôi là vi phạm tác quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại kinh tế cho VietBIM

Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôi

KHI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KHOẢN LỢI NHUẬN, DOANH THU HOẶC DỮ LIỆU BỊ MẤT MÁT, THIỆT HẠI TÀI CHÍNH HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, DO BỊ XỬ PHẠT ĐỂ LÀM GƯƠNG HOẶC BỊ TRỪNG PHẠT.

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KỂ CẢ ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH NÀO, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (HOẶC, THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP LẠI DỊCH VỤ CHO BẠN).

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NÀO KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ.

Về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với chúng tôi, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Terms of use

Welcome to VIETBIM Software
Thank you for using our products and services (“Services”). Services provided by VietBIM

By using our Services, you are agreeing to these terms. Please read these terms carefully.

Use of our Services
You must comply with any policies provided to you within the Service.

The VietBIM Arc, VietBIM Schedule … applications that you buy a license from us are copyrighted products of VietBIM.

We only sell licenses for you to use our app to work and earn money. We do not sell the copyright of our products.

The fact that you buy a license to use our application does not mean that you will get the copyright of this application, you only have the right to use the application for a certain period of time that you have paid.

All individuals or organizations who have downloaded, installed and used our application are not allowed to copy, crack or attempt to use our application without purchasing a license from us.

All individuals or organizations who use or trade our products in violation of copyright and are responsible before the law and pay damages to VietBIM.

Modifications and termination of our Services
We are constantly changing and improving our Services. We may add or remove functions or features, and we may suspend or stop a Service altogether.

You may stop using our Services at any time, although we will regret when you no longer use our Services. We may also stop providing Services to you or add or create new limits to our Services at any time.

We believe that you own your data and preserving your access to such data is important. If we discontinue a Service, when feasible and reasonable, we will provide you with reasonable advance notice and opportunity to remove information from that Service.

Liability for our Services
WHEN PERMITTED BY LAW, WE WILL NOT BE LIABLE FOR PROFITS, REVENUE OR DATA LOSS, FINANCIAL DAMAGE OR INDIRECT, SPECIAL, DAMAGED, DAMAGED DAMAGES, TO MAKE A MIRROR OR PENALTY PENALTY.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL OUR LIABILITY FOR ANY CLAIMS UNDER THESE TERMS, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES, LIMITED TO ANY AMOUNT. YOU PAYED FOR us TO USE THE SERVICE (OR, ACCORDING TO OUR CHOICE, PROVIDE THE SERVICE TO YOU).

IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE THAT IS NOT REASONABLE PRESENTED.

About these Terms
We may amend these terms or any additional terms that apply to a Service, such as to reflect changes to our laws or changes to our Services. You should find out these terms often. We will post notices of amendments to these terms on this page. We will post notice of additional terms modified in the applicable Services. Changes will not apply retroactively and will take effect no earlier than fourteen days after they are posted. However, changes related to the new functionality of the Services or changes made for legal reasons will take effect immediately. If you do not agree to the modified terms for a Service, you should stop using that Service.

If there is a conflict between these terms and the additional terms, then the additional terms will prevail in the event of such conflict.

These terms govern the relationship between us and you. These terms do not create any third party beneficiary rights.

If you fail to comply with these terms and we do not take immediate action, this does not mean that we are giving up any rights we may have (such as future action).

If it is found that a particular provision is unenforceable, this will not affect any other terms.

For information on how to contact us, please visit our contact page.