Privacy Policy

Objective and Scope of our Policy

VietBIM Companies recognizes the paramount importance of your right to privacy. We have created this Privacy Policy (“Policy”) to ensure that you are both protected and informed regarding the collection, use, and/or disclosure of your Personal Information (defined below). This Policy applies to the collection of your information from, but is not limited to, www.vietbim.com (“Website”), whether that be from a desktop  and our suite of software products.  The collection of your Personal Information could also be in connection with the registration to download one of our software demos, or the purchase or lease of one of our Software Products. We use the Personal Information we collect from you to communicate about the products of your interest, and to help optimize our Website, email marketing and Software Products.

Personal Information

By using our Website and Software Products you may be asked to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, your name, telephone number(s), email address, and/or address (“Personal Information”).

Your Consent

By using our Website or Software Products, you consent to the collection, use and disclosure of your Personal Information by VietBIM App in accordance with the terms of this Policy.  Upon providing reasonable notice to VietBIM, subject to legal, contractual, and/or other restrictions, you have the right to withdraw your consent to the collection, use and disclosure of your Personal Information. Revocation of your consent may result in our inability to provide you with some or all functionality relating to our Website or Software Products.

Storage and Security of your Personal Information

VietBIM implements physical, business and technical security measures to ensure the safe-keeping of your Personal Information. To protect your privacy and security, VietBIM may take reasonable steps to verify your identity prior to providing you the ability to access or update your Personal Information. Your Personal Information will only be retained for as long as necessary for the purposes for which it was originally collected, provided retention is no longer necessary for legal, regulatory, or compliance purposes. If we become aware of a security breach we will make our best efforts to inform you within 72 hours, so that you can take the appropriate steps necessary to protect yourself.

Third-Party Sites, Products and Services/Social Sharing

Links or pointers to other sites and references to products and services offered by third parties on our Website are provided to you for convenience. You should be aware that such third-party sites may collect data or solicit Personal Information from you in accordance with their privacy policies. If you use any social sharing function to share our services, your sharing activity will be processed through a third party’s site or service (such as Facebook) in accordance with its governing principles of their privacy policy.

General Disclosure of your Personal Information

We may disclose your Personal Information when you have consented or directed us to do so. However, without limiting the generality of the foregoing, we may disclose your Personal Information without your consent if such information is publicly available. We may disclose your Personal Information to VietBIM personnel and our business partners, only as necessary, in accordance with the terms of this Policy. In the event of a merger, acquisition, or any form of transfer or sale of some or all of our business, or as part of bankruptcy, liquidation or similar proceeding, your Personal Information may be transferred along with the business.

Disclosure of your Personal Information to Third Parties

Please note that as we do not control third-party sites or services, we are not responsible for their respective privacy policies or the collection, use, or disclosure of any data or Personal Information that such third parties may collect. We do not disclose, share, sell or distribute your Personal Information to unrelated third parties

Chính sách bảo mật

Mục tiêu và phạm vi của chính sách của chúng tôi

Các công ty VietBIM nhận ra tầm quan trọng tối đa của quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi đã tạo Chính sách quyền riêng tư này (Chính sách của Chính phủ) để đảm bảo rằng bạn được bảo vệ và thông báo về việc thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn (được xác định bên dưới). Chính sách này áp dụng cho việc thu thập thông tin của bạn từ, nhưng không giới hạn ở, www.vietbim.com (Trang web trực tuyến), cho dù đó là từ máy tính để bàn và bộ sản phẩm phần mềm của chúng tôi. Việc thu thập Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể liên quan đến việc đăng ký để tải xuống một trong các bản trình diễn phần mềm của chúng tôi hoặc mua hoặc cho thuê một trong các Sản phẩm Phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để truyền đạt về các sản phẩm bạn quan tâm và để giúp tối ưu hóa Trang web, tiếp thị qua email và Sản phẩm phần mềm của chúng tôi.

Thông tin cá nhân

Bằng cách sử dụng Trang web và Sản phẩm Phần mềm của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, tên, số điện thoại, địa chỉ email và / hoặc địa chỉ của bạn (Thông tin cá nhân trực tuyến).

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm phần mềm của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn bằng Ứng dụng VietBIM theo các điều khoản của Chính sách này. Khi cung cấp thông báo hợp lý cho VietBIM, tuân theo các hạn chế về pháp lý, hợp đồng và / hoặc các hạn chế khác, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn. Việc hủy bỏ sự đồng ý của bạn có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số hoặc tất cả các chức năng liên quan đến Trang web hoặc Sản phẩm Phần mềm của chúng tôi.

Lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn

VietBIM thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, kinh doanh và kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho Thông tin cá nhân của bạn. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, VietBIM có thể thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cung cấp cho bạn khả năng truy cập hoặc cập nhật Thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu giữ miễn là cần thiết cho các mục đích mà thông tin ban đầu được thu thập, việc cung cấp lưu giữ không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý, quy định hoặc tuân thủ. Nếu chúng tôi nhận thấy vi phạm an ninh, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thông báo cho bạn trong vòng 72 giờ, để bạn có thể thực hiện các bước thích hợp cần thiết để bảo vệ chính mình.

Trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba / Chia sẻ xã hội

Liên kết hoặc con trỏ đến các trang web khác và tham chiếu đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba trên Trang web của chúng tôi được cung cấp cho bạn để thuận tiện. Bạn nên lưu ý rằng các trang web bên thứ ba như vậy có thể thu thập dữ liệu hoặc thu thập Thông tin cá nhân từ bạn theo chính sách bảo mật của họ. Nếu bạn sử dụng bất kỳ chức năng chia sẻ xã hội nào để chia sẻ dịch vụ của chúng tôi, hoạt động chia sẻ của bạn sẽ được xử lý thông qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba (như Facebook) theo các nguyên tắc quản lý chính sách bảo mật của họ.

Tiết lộ chung về thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn khi bạn đồng ý hoặc hướng dẫn chúng tôi làm như vậy. Tuy nhiên, không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn nếu thông tin đó được công khai. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên VietBIM và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chỉ khi cần thiết, theo các điều khoản của Chính sách này. Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bất kỳ hình thức chuyển nhượng hoặc bán một số hoặc tất cả doanh nghiệp của chúng tôi, hoặc là một phần của phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cùng với doanh nghiệp.

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba

Xin lưu ý rằng vì chúng tôi không kiểm soát các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật tương ứng của họ hoặc việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu hoặc Thông tin cá nhân nào mà các bên thứ ba đó có thể thu thập. Chúng tôi không tiết lộ, chia sẻ, bán hoặc phân phối Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không liên quan